در كدام گروه مالیاتی هستید؟

در كدام گروه مالیاتی هستید؟

فی بگیر: هم زمان با فصل ارائه اظهارنامه های مالیاتی مشاغل، تكالیف صاحبان مشاغل از منظر قانون مالیات های مستقیم اعلام شده است؛ چونكه مؤدیان مالیاتی مشمول سه گروه می شوند كه برای هر یك شرایط و میزان پرداخت مالیات و همین طور جرایم و تشویقی مشخصی در نظر گرفته شده است.


به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، پس از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، بیشتر مردم و فعالان اقتصادی می دانند كه خرداد ماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی از طرف صاحبان مشاغل، پیشه ها و كسب وكارهایی است كه در قوانین مالیاتی حاكم بر ایران از آنها با عنوان «اشخاص حقیقی» یاد می شود.
این گروه بزرگترین گروه مؤدیان مالیاتی در بخش مالیات های مستقیم را می سازند كه همچون مهمترین تكالیف یاد شده برای این دسته را می توان در مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات های مسقتیم دید. در این ماده تصریح شده كه "صاحبان مشاغل سوژه این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط همچون اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری سوژه قانون تجارت درباب تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خودرا برمبنای آنها تنظیم كنند".
بخشنامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش های نگهداری آنها شامل ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با عنایت به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه و تصویب شده است كه در آن مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم شده اند.
- تقسیم بندی مشاغل بدین صورت است:
گروه اول: مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از كسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملكرد سال ۱۳۹۱ و به بعد كه تا تاریخ اختتام دی ماه سال پیش از شروع سال مالیاتی ابلاغ گردیده باشد، هر كدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد.
گروه دوم: مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از كسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملكرد سال ۱۳۹۱ و به بعد كه تا تاریخ اختتام دی ماه سال پیش از شروع سال مالیاتی ابلاغ گردیده باشد. هر كدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.
گروه سوم: مؤدیانی كه در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.
البته در این بخشنامه استثنایی نیز وجود دارد و آن نیز این است كه اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تكالیف سوژه بخشنامه مذكور جزو مؤدیان گروه اول محسوب می شوند.
۱- دارندگان كارت بازرگانی (واردكنندگان و صادركنندگان)
۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، كلینیك های تخصصی
۵- صاحبان مشاغل صرافی
۶- فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
نكته حائز اهمیت دیگر این است كه بر طبق این بخشنامه، مؤدیان مالیاتی كه در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تكالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تكالیف قانونی این سه گروه از مشاغل نیز اعلام شده كه بدین شرح است:
الف- صاحبان مشاغلی كه در گروه اول قرار می گیرند و كلیه اشخاص حقوقی مكلف به نگهداری دفاتر روزنامه و كل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مكانیزه- الكترونیكی) متكی به اسناد و مدارك با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه هستند.
پ- صاحبان مشاغلی كه در گروه دوم قرار می گیرند مكلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش كالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید كالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفكیك و به ترتیب تاریخ وقوع هر یك از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خودرا ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم كنند.
ب– صاحبان مشاغلی كه در گروه سوم قرار می گیرند مكلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش كالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید كالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خودرا به شرح فرم مربوطه تنظیم كنند.
بخشنامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم همین طور تكلیف كرده است كه صاحبان مشاغل مكلفند اظهارنامه مالیاتی خودرا برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشاركت) تا اختتام خردادماه سال بعد بصورت الكترونیكی بوسیله درگاه الكترونیكی سازمان (www.tax.gov.ir) تسلیم نمایند.
همین طور سازمان امور مالیاتی می تواند در مواردی كه مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالكترونیكی را بپذیرد.
گفتنی است؛ مؤدیان به سبب ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم می توانند اظهارنامه های خودرا بوسیله پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم كنند.
قانونگذار علاوه بر نگهداری اسناد و مدارك تكالیف دیگری را نیز برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است كه عمل به آنها برای افزایش شفافیت اقتصادی ضروری می نماید. همچون این تكالیف كه به سبب تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم لزوم یافته این است كه صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتی كه صاحبان مشاغل از انجام این تكلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات قطعی و نیز سبب محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از جانب مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.
چنانكه با مرور مفاد قانونی مربوطه دیدیم، تشخیص مالیات باید برمبنای اسناد و مدارك ارائه شده صورت گیرد، با این وجود تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه می دهد مشاغلی را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها در سال ۱۳۹۷ حداكثر ۳۰ برابر معافیت سوژه ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (۸۲۸ میلیون تومان) است از انجام قسمتی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك سوژه این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مودیان مذكور را به صورت مقطوع تعیین و وصول كند.
اصناف مشمول این تبصره فقط كافی است فرم سوژه دستورالعملی را كه در سامانه سازمان امور مالیاتی كشور قرار داده شده است تكمیل و ارسال كنند.
مجموعه تكالیف مندرج در قانون فقط با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی وضع نشده است، بلكه اهدافی همچون عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی كه تحقق آنها منوط به ارائه اطلاعات شفاف از زنجیره فعالیت های اقتصادی می باشد، نیز مد نظر بوده است؛ بدین جهت انجام بموقع تكالیف قانونی علاوه بر اینكه دولت را در تأمین هزینه خدمات و زیرساخت های همگانی مورد استفاده همه افراد جامعه یاری می كند، گام مهمی در راه دستیابی به یك اقتصاد شفاف و تحقق اهدافی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز شمرده می شود.
منبع:

1398/03/28
13:58:23
5.0 / 5
4338
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , تجارت , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها